Senator Waqar Ahmed Khan visited Muhalla Hayyatullah & Khattak- DIKHAN

Photos
1